คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. สมอาจ วงษ์ขมทอง

ที่ปรึกษาหลักสูตร


 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

 • อดีตคณบดีสาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อดีตรองอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ. ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

ผู้อำนวยการหลักสูตร


 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • อดีต อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • อดีต นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท Siam Health Development

รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร

กรรมการ

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน