รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  1. ตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม ความก้าวหน้า และโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare ทั้งในประเทศไทยต่างประเทศ
  2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรของท่าน ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) หลังโควิด 19
  3. เตรียมพร้อมสำหรับกระแส Wellness Tourism ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันและ การเป็น Global Medical & Wellness Hub ของประเทศไทย
  4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare
  5. สร้างสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายสังคม (Ecosystem) ธุรกิจ Wellness & Healthcare ระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงธุรกิจ รวมถึง Networking Event ทั้งในระหว่างอบรมและสืบต่อไปในอนาคต