วิทยากร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ
นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พิเศษ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก

รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ
BDMS Wellness Clinic

ดร. สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

รองประธานและเลขาธิการ
หอการค้าไทยในประเทศจีน

ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. สมอาจ วงษ์ขมทอง

ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 4
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ศ. (วุฒิคุณ) ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Mr. Kevin Cheng

President of EBG
Huawei Technologies (Thailand)

Prof. Masamine Jimba

Professor and Chair
Department of Community and Global Health
Graduate School of Medicine
The University of Tokyo, Japan

Prof. Dr. Yasuhide Nakamura

Professor Emeritus of Osaka University, Japan

Mr. Marek Stepniak

Head of Thailand Healthcare Practice,
Leader in Asia Healthcare Practice
from Mckinsey and Company

Mr. Jaren Siew

Founder and CEO of Doctor Raksa Co., Ltd.