Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรม:
 1. ตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม ความก้าวหน้า และโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจสุขภาพในสังคมสูงวัย Digital Innovation และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ใน Metaverse และโอกาสในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
 2. เตรียมพร้อมรับกระแส Wellness & Health Tourism ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันและการเป็น Global Wellness & Healthcare Hub รวมทั้ง Retirement Hub ของประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก
 3. มีแนวทางนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร ในวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
 4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare
 5. สร้างสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายสังคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจและการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ทั้งในระหว่างการอบรมและสืบต่อไปในอนาคต

Wellness

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare อาทิ ธุรกิจ Wellness Tourism, Wellness Product, Wellness Clinic and Spa, การนวดไทย การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, Fitness และอื่นๆ

Healthcare

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของ โรงพยาบาล, คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย, คลินิกความงาม, คลินิกกายภาพบำบัด และอื่นๆ

Silver Care Business

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Silver Care Business อาทิโรงพยาบาลผู้สูงอายุ, Senior Living Home, Nursing home, Senior Home care, Rehabilitation Center, Retirement Hub, Silver Care Product และอื่นๆ

Digital Health

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ Digital Health ธุรกิจสุขภาพใน Metaverse, Health Tech, Telemedicine, Insure Tech, Med Tech) และอื่นๆ

Medical Industry

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical equipment & Medical supplies), การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Laboratory), อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม, อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods & Drinks) และอื่นๆ

ผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูง ที่สนใจจะทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare, Healthcare Logistics, ธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Insurance), ธุรกิจ Healthcare Logistics, ธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Insurance) และอื่นๆ

ข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ Wellness Tourism, Medical Tourism

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
 1. รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. เสวนาวิขาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
 3. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (กรณีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย)
 4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Networking Event
 5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 6. จัดทำเอกสารวิชาการเป็นรายกลุ่ม
 7. การจัดนิทรรศการวิชาการ

ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม

ระยะเวลา: เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 – 18.30 ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
สถานที่อบรม: ห้องประชุม JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ

ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม 1
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 210,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตรานี้รวมค่าฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศทั้งหมด
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าศึกษาดูงานและรับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น และหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืน เงินค่าธรรมเนียมการอบรม ในกรณีที่ท่านได้ยืนยันการเข้ารับการอบรมและชำระเงินค่าลงธรรมเนียมการอบรมแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการเข้าอบรมหลักสูตร
WHB รุ่นที่ 2

 1. ขอสงวนสิทธิ์ มิให้ ผู้เข้ารับการอบรมทำการบันทึกภาพและเสียงของวิทยากรรวมถึงการเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายผ่าน Social Media
 2. ขอสงวนสิทธิ์ มิให้ นำคู่สมรส ผู้ติดตาม หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่หลักสูตรฯจัด

หลักเกณฑ์การสำเร็จการอบรมและรับวุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง: Certificate of Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) โดยผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ, รับฟังการบรรยาย, ร่วมศึกษาดูงาน, ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 70%
 2. จัดทำเอกสารโครงการวิชาการเป็นกลุ่ม จัดนิทรรศการวิชาการ และนำเสนอโครงการวิชาการกลุ่ม
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เข้ารับการอบรม หรือ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสถานะสภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือเหตุอื่นใดอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของหลักสูตรฯ

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)