Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

กำหนดการหลักสูตร

 • รับสมัครผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2565
 • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าอบรม ระหว่าง วันที่ 21 – 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 • ชำระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2565
 • รายงานตัว วัดตัวสำหรับตัดสูท เลือกขนาดเสื้อโปโลและเสื้อแจ็คเก็ตของหลักสูตร ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565
 • พิธีเปิดการอบรมในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • สัมมนากลุ่มและกิจกรรมพิเศษ 1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ศึกษาดูงาน ณ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ
 • กลุ่ม 1 (ผู้เข้าอบรมรหัส WHB2-001-050) ศึกษาดูงานในพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
 • กลุ่ม 2 (ผู้เข้าอบรมรหัส WHB2-051-100) ศึกษาดูงานในศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 • ศึกษาดูงาน ณ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • กลุ่ม 2 (ผู้เข้าอบรมรหัส WHB2-051-100) ศึกษาดูงานในศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
 • กลุ่ม 1 (ผู้เข้าอบรมรหัส WHB2-001-050) ศึกษาดูงานในศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
 • ศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โครงการ The Forestias by MQDC อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือนตุลาตม 2565 หรือตามเวลาที่คณะผู้เข้าอบรมเห็นสมควร
 • พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรม สัมมนาวิชาการ นิทรรศการวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 • การศึกษาดูงานและรับการอบรมที่มหาวิทยาลัยโตเกียว รวมทั้งการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจสถานบริการ Wellness & Healthcare ชั้นนำ ณ ประเทศญี่ปุ่น และหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามความสมัครใจของผู้เข้าอบรมโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)