Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 2. เป็นผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ของสถาบัน, หน่วยงานในภาครัฐ ในกำกับรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ
 3. เป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูง (มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี) ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare อาทิ ธุรกิจ Wellness Tourism, Wellness Product, Wellness Clinic and Spa, โรงพยาบาล, คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย, คลินิกความงาม, คลินิกกายภาพบำบัด, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Silver Care Business อาทิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ, Senior Living Home, Nursing home, Senior Home care, Rehabilitation Center, Retirement Hub, Silver Care Product, กลุ่ม Digital Health (ธุรกิจสุขภาพใน Metaverse, Health Tech, Telemedicine, Insure Tech, Med Tech) อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical equipment & Medical supplies), กลุ่ม Healthcare Logistics, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Laboratory), อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม, อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods & Drinks), การนวดไทย การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, Fitness, และ ธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นต้น หรือ
 4. เป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูง (มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี) ที่สนใจจะทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจ (Diversification) ให้เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ในอนาคต หรือ
 5. เป็นบุคคลอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควรเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร และ
 6. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตร และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรได้
หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัครเข้ารับการอบรม Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 กันยายน – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว ความละเอียดสูง (รูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาปริญญาบัตรการศึกษาทุกระดับ 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นลูกจ้าง)
 5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/กรรมการ/หุ้นส่วน กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)