Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อวิทยากร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)

(หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง) 

วิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และนํากิจกรรมการอบรมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ผู้ทรงภูมิปัญญาซึ่งเป็นที่ยอมรับ และผู้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

ประธานกรรมการ การปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข

ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง

ประธานกรรมการสถาบันอาหาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.จรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง

ประธานกรรมการหลักสูตร WHB

รองศาสตราจารยย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม บริการและคุณค่าองค์กร โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง

รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฏร์ จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร

อดีตผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

President Huawei Technologies Thailand

คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

คุณจิรยง อนุมานราชธน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง

นายกทันตแพทยสภา

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

ดร.ทันตแพทย์อมรพงษ์ วชิรมน

Chief Executive Officer บริษัท ด๊อกเตอร์ แอนด์ โค คอร์ปเรชั่น จำกัด

ทันตแพทย์ภควัตร ชาตริยานุโยค

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอลเด็นทัลคอมเพล็กซ์ จำกัด

ทันตแพทย์เสริมสกุล วงศ์ถิรพร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไมล์ รีพับบลิก จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

Professor Masahiro Hashizume

Professor and Chair of the Department of Global Health Policy, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร

ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ ชีวาศรม อินเตอร์ เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คุณพรชัย ปัทมินทร

ประธานบริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด และ บริษัท ดร.กระท่อม ไบโออ์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ