Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3
รหัส รายชื่อ
WHB3-001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
WHB3-002 คุณกฤษฎา มโนสุจริตธรรม
กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุวากรศุภภัณฑ์
WHB3-003 คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
WHB3-004 ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล
Business Unit Director, Cryoviva (Thailand) Co., Ltd.
WHB3-005 ดร. กัลยาภา เลขวณิชธรรมวิทักษ์
ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท พีสแควร์ โฮลดิ้งส์ 269 จำกัด
WHB3-006 คุณกุลฐิณี กลิ่นพูล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แสนปิติ จำกัด
WHB3-007 คุณเกรียงไกร ส่งกิตติพงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด
WHB3-008 คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย
Managing Director, Altitude Development Co., Ltd.
WHB3-009 นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ
Chief Executive Officer บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด
WHB3-010 คุณจรรยพักตร์ พงษ์นฤสรณ์
Director, Kantry Co., Ltd.
WHB3-011 คุณจเรรัฐ ปิงคลาศัย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
WHB3-012 คุณจิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุวากรศุภภัณฑ์
WHB3-013 คุณจุฑามาศ ปัทมวิภาต
กรรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แมทบ็อกซ์ จำกัด
WHB3-014 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-015 คุณเจนจิรา พรประภา
President, Third500 (Thailand) Co., Ltd.
WHB3-016 คุณชลกานต์ วิสุทธิพิทักษ์กุล
Managing Director, Green & Organic Co., Ltd.
WHB3-017 รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา
ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-018 คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล
Chief Executive Officer & Founder, Touch Technologies Co., Ltd.
WHB3-019 คุณชุตาภรณ์  จิราวรรณสถิตย์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
WHB3-020 ดร. ชูจิต พันธุมจินดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทน จำกัด
WHB3-021 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร และรักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-022 คุณณฐอร เจียโหงว
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อากาฟาร์ ประเทศไทย จำกัด
WHB3-023 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-024 คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล
ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WHB3-025 คุณณัชชา ศรีเสริมโภค
กรรมการบริหาร บริษัท รุ่งอรุณ แพลนนิ่ง จำกัด
WHB3-026 คุณดนยา นิธิธนภัทร
Director, Phisitchai Real Estate Co., Ltd.
WHB3-027 คุณดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต
Director บริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด
WHB3-028 ดร. พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์
Managing Director, T-ECOSYS Co., Ltd.
WHB3-029 นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเอเซีย
WHB3-030 คุณทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ
ที่ปรึกษา บริษัท สีวลีบางกอก จำกัด
WHB3-031 คุณทวี สยามิภักดิ์
รองกรรมการผู้จัดการ SN Service Solutions Co., Ltd.
WHB3-032 คุณทัศนีย์ ทองมี
รองประธานกรรมการอาวุโส ASG Wellness & Innovation Co., Ltd.
WHB3-033 คุณทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิรันดร์ วิลล์ จำกัด
WHB3-034 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
WHB3-035 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
WHB3-036 คุณธนวัฒน์ ภู่อมร
ผู้จัดการ บริษัท อมรสื่อสารแอนด์อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
WHB3-037 คุณธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
WHB3-038 พลโท นายแพทย์ธวัชชัย ศศิประภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
WHB3-039 คุณธานินทร์ ลีนะบรรจง
Chief Executive Officer, Federal Holdings Co., Ltd.
WHB3-040 คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู
กรรมการผู้จัดการ Carl Zeiss Co., Ltd.
WHB3-041 นายแพทย์นรินทร สุรสินธน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
WHB3-042 คุณนลินี โรบินสัน
Senior Vice President บริษัท ซีพีเอฟ จํากัด (มหาชน)
WHB3-043 นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
WHB3-044 คุณนิริน พลวัน
เจ้าของกิจการ บริษัท ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
WHB3-045 คุณนิศา เลาหสมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
WHB3-046 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร เนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-047 คุณบุษราวรรณ นวเลิศพร
Managing Director บริษัท เดอะ แค๊กตี้ เฮ้าส์ จำกัด
WHB3-048 คุณโบว์ธิยา รัตนคงทน
กรรมการผู้จัดการ Hengnosuke Co., Ltd. และเจ้าของคลินิก BOTIYA CLINIC
WHB3-049 พลเอก นายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
WHB3-050 เภสัชกรประพล ฐานะโชติพันธ์
Chief Executive Officer, T. Man Pharmaceutical Co., Ltd.
WHB3-051 คุณประภัสสร วิริยะกิจนุกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
WHB3-052 คุณประวรา เอครพานิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
WHB3-053 คุณปริตา ชีววรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท บิวตี้ โซไซตี้ 9 จำกัด
WHB3-054 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
WHB3-055 นายแพทย์พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล
Group Chief Executive Officer, Vincent Clinic / Vincent International Group Holdings
WHB3-056 คุณพรทิพย์ โสววัฒนกุล
ที่ปรึกษา บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
WHB3-057 คุณพัชรนันท์ นิธิพรพิมนต์
Chief Executive Officer บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จํากัด, และ บีคลินิกเวชกรรม
WHB3-058 ดร. พัฒน์ชรินทร์ ประยูรเธียร
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ AEC Healthcare Co., Ltd
WHB3-059 นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
WHB3-060 คุณพิมรา ศรีสุกใส
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นจีเนียร์พลาสติกโปรดักส์ จำกัด
WHB3-061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
WHB3-062 คุณพิษณุพร อุทกภาชน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
WHB3-063 คุณพิสิษฐ์ สุนทรีกุลพงศ์
Managing Director, TPFC International Co., Ltd.
WHB3-064 คุณพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา
Manager Director บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
WHB3-065 คุณภูมิ พัฒนะเอนก
Managing Director, บริษัท ศูนย์การได้ยินเมด จำกัด
WHB3-066 คุณภูรดา ลิมปนาทไพศาล
Chief Executive Officer, Avatar Media & Design Co., Ltd.
WHB3-067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
WHB3-068 คุณมณพร เชาว์วิศิษฐ
กรรมการบริหาร บริษัท วิศิษฐ์ จำกัด
WHB3-069 คุณมณีรัตน์ หล่อรุ่งเรืองกุล
ประธานกรรมการ บริษัท ดินทองพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
WHB3-070 คุณมนตรี แสนเวียงจันทร์
ประธานกรรมการ บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
WHB3-071 คุณมานิต วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริษัท บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
WHB3-072 คุณมาร์การิต ลินดา ดาลาล
กรรมการ บริษัท ลิงเก้ เอ็นเนอร์จี จำกัด
WHB3-073 คุณมารชัย กองบุญมา
Group Chairman บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
WHB3-074 คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
Chief Executive Officer, MTM Holding Co., Ltd.
WHB3-075 คุณยศศักดิ์ ยุทธพงษ์ธาดา
Senior Vice President บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
WHB3-076 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-077 คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์
Senior Vice President, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WHB3-078 คุณฤดีรัตน์ จงอัศญากุล
Chief Executive Officer, TMC Real Estate Co., Ltd.
WHB3-079 แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
WHB3-080 เภสัชกรหญิง วรผานิตย์ กำเนิดสิทธิเสรี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริเวช ฟาร์ม่า จำกัด
WHB3-081 คุณวรินทร์ บุญเกิด
Associate Director, Ortho Clinical Diagnostics (Thailand) Co., Ltd.
WHB3-082 ทันตแพทย์หญิงวริศรา ไชยพัฒนะพฤกษ์
ทันตแพทย์จัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
WHB3-083 คุณวาริญญา ปูรานิธี
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท สุนทรเมทัลแคน จำกัด
WHB3-084 ดร. แพทย์หญิงวารุณี พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ จำกัด
WHB3-085 คุณวิจาร คุปติพงศ์กุล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิรยศ จำกัด
WHB3-086 นายแพทย์วิชญะ ปริพัฒนานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
WHB3-087 นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์
Chief Executive Officer บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
WHB3-088 นายแพทย์วิเชียร ศิวะพรพันธ์
Chief Executive Officer, Device Innovation Co., Ltd.
WHB3-089 ดร. วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
Chief Executive Officer บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
WHB3-090 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยู พลนิกร
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
WHB3-091 คุณศริยา คงสงบสกุล
Executive Vice President บริษัท เฮลท์ตี้ วัน จำกัด
WHB3-092 คุณศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง
กรรมการผู้จัดการ Maxpower Technology Co., Ltd.
WHB3-093 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
WHB3-094 คุณสมจิตรา ธนะโสภณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด
WHB3-095 คุณสมปราชญ์ วงษ์ขมทอง
Partner / Business development, Click Property Co., Ltd.
WHB3-096 คุณสมพล พัทจารี
Chief Executive Officer หมอหญิงคลินิก
WHB3-097 คุณสยมพร มีพงษ์
ผู้ถือหุ้น ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา
WHB3-098 คุณสรณี ว่องวัฒนโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด
WHB3-099 คุณสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์
Managing Director บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
WHB3-100 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) และ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
WHB3-101 นายสัตวแพทย์สุชาติ วรวุฒางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
WHB3-102 คุณสุนทรี จรรโลงบุตร
Chief Executive Officer บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
WHB3-103 คุณสุนีล ปาวา
Business Development Manager, United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.
WHB3-104 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
WHB3-105 นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลสมิติเวช และบีเอ็นเอช และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
WHB3-106 คุณเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
WHB3-107 คุณเสาวลักษณ์ โชติเทวัญ
ประธานคณะบริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
WHB3-108 นายแพทย์โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์
Chief Executive Officer บริษัท ทรัพย์โสภณทวี จำกัด
WHB3-109 คุณโสรยา ปูรานิธี
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด
WHB3-110 นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ
โฆษกกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
WHB3-111 คุณอรพรรณ เหล่าประภัสสร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
WHB3-112 คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด
WHB3-113 นายแพทย์อรุณ ชัชเดล
Attending Cardiologist โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
WHB3-114 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
WHB3-115 คุณอาวุธ เจริญวัฒนานนท์
Chief Executive Officer, Nara Medlife Co., Ltd.
WHB3-116 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
WHB3-117 คุณอี้ ยู๋ หลิน (Yiyu Lin)
Managing Director, Winbest Biotech (Thailand) Co., Ltd
WHB3-118 คุณอุรภา สุทธิพงษ์ชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
WHB3-119 คุณอุราภา วัฒนะโชติ
Director & Founder, Natural Joy Vision
WHB3-120 ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ