โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

            โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความสนใจและมีความต้องการความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และสามารถนำความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมต่อไป

โครงการความร่วมมือ WHB
โครงการความร่วมมือ WHB
โครงการความร่วมมือ WHB
โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความสนใจและมีความต้องการความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และสามารถนำความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมต่อไป
เป้าหมาย:
เพื่อประเมิน วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อ ให้ได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอาย
กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จัดอบรม 14 รุ่น รุ่นละ 360 คน รวม 5,040 คน
ลักษณะของกิจกรรม:
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง จำนวน 14 รุ่น
ผู้เข้าอบรม รุ่นละ 360 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 9 หมวด ดังนี้:
 1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ
 2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 3. การดูแลผู้สูงอายุ
 4. การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ
 5. โรคกลุ่มอาการ และปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 6. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล
 7. การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
 8. การฝึกภาคปฏิบัติ
 9. การวัดผลและประเมินผลการอบรม
สถานที่ดำเนินการ:
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
 1. ผู้สำเร็จการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
 2. ผู้สำเร็จการอบรมมีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริง
 3. ผู้สำเร็จการอบรมสามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ:
สามารถติดต่อได้ที่  อ.จุฬาภรณ์  ม่วงดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2122163    https://www.western.ac.th/a/pf_preview?id=ef8872fd-85e3-49c0-a7c2-8adf0d536006