Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  2. เป็นผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ของสถาบัน, หน่วยงานในภาครัฐ ในกำกับรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ

  3. เป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูง (มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี) ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare อาทิ ธุรกิจ Wellness Tourism, Wellness Product, Wellness Clinic and Spa, โรงพยาบาล, คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย, คลินิกความงาม, คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกทันตกรรม, ธุรกิจเกี่ยวกับเด็นทัลทัวริซึ่ม ธุรกิจเกี่ยวกับสปอร์ตอีเวนต์และสปอร์ตทัวริซึ่ม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Silver Care Business อาทิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ, Senior Living Home, Nursing Home, Senior Home Care, Rehabilitation Center, Retirement Home, Silver Care Product, กลุ่ม Digital Health (ธุรกิจสุขภาพใน Metaverse, Health Tech, Telemedicine, Insurance Tech, Med Tech) อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Equipments & Medical Supplies), กลุ่ม Healthcare Logistics, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Laboratory), อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม, อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods & Drinks), การนวดไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก, ฟิตเนส, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Wellness Real Estate), และธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นต้น หรือ

  4. เป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูง (มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี) ที่สนใจจะทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจ (Diversification) ที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ในอนาคต หรือ

  5. เป็นบุคคลอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควรให้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯนี้ สามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://whb.info/applicationrequest/ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว ความละเอียดสูง (รูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
  3. สำเนาปริญญาบัตรการศึกษาทุกระดับ 1 ชุด
  4. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นลูกจ้าง)
  5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/กรรมการ/หุ้นส่วน กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท