Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรม:

 1. ตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม ความก้าวหน้า โอกาสและการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจสุขภาพในสังคมสูงวัย Digital Innovation และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ใน Metaverse ธุรกิจเกี่ยวกับเด็นทัลทัวริซึ่ม สปอร์ตอีเวนต์และสปอร์ตทัวริซึ่ม และโอกาสในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในยุควิถีใหม่
 2. เตรียมพร้อมรับกระแส Wellness & Health Tourism และการเป็น Global Wellness & Healthcare Hub รวมทั้ง Retirement Hub ด้วยการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก
 3. มีแนวทางนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร ในวิถีใหม่ (New Normal) 
 4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare
 5. สร้างสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจและการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ทั้งในระหว่างการอบรมและสืบต่อไปในอนาคต

Wellness

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness อาทิ ธุรกิจ Wellness Tourism, Wellness Hotel & Resort, Wellness Product, Wellness Clinic and Spa, การนวดไทย การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, Fitness, Wellness Real Estate และอื่น ๆ

Healthcare

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของ โรงพยาบาล, คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย, คลินิกความงาม, คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกทันตกรรม, ธุรกิจเกี่ยวกับเด็นทัลทัวริซึ่ม, การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก, ธุรกิจประกันสุขภาพ และอื่น ๆ

Silver Care Business

ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Silver Care Business อาทิ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ, Senior Living Home, Nursing Home, Senior Home Care, Rehabilitation Center, Retirement Home, Silver Care Product และอื่นๆ

Digital Health

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ Digital Health ธุรกิจสุขภาพใน Metaverse, Health Tech, Telemedicine, Insure Tech, Med Tech) และอื่นๆ

Medical Industry

ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Equipments & Medical Supplies), กลุ่ม Healthcare Logistics, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Laboratory), อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม, อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods & Drinks)และอื่นๆ

ผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจระดับสูง ที่สนใจจะทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Wellness Real Estate), ธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Insurance), ธุรกิจ Healthcare Logistics และอื่นๆ

ข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ Wellness Tourism, Medical Tourism, Dental Tourism, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

 1. รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. เสวนาวิชาการ (Open Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
 3. Business Networking
 4. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (กรณีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย)
 5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 6. จัดทำเอกสารวิชาการเป็นกลุ่ม
 7. จัดทำเอกสารวิชาการของรุ่น
 8. การจัดนิทรรศการวิชาการ
 9. กิจกรรมสานสัมพันธ์

ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม

ระยะเวลา: เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 18.30 ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
สถานที่อบรม:  Waldorf Astoria Bangkok Hotel
แผนที่: Waldorf Astoria Bangkok Hotel

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ Toscana Valley เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน, Chiva-Som International Health Resort 2 วัน 1 คืน, The Forestias by MQDC, Huawei Technologies (Thailand) และ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
 • ผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ ยังได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานและรับวุฒิบัตรจาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  **(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการอบรม)**
 • ทั้งนี้หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืน เงินค่าธรรมเนียมการอบรม ในกรณีที่ท่านได้ยืนยันการเข้ารับการอบรมและชำระเงินค่าลงธรรมเนียมการอบรมแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการเข้าอบรมหลักสูตร WHB

 1. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืน เงินค่าลงทะเบียนการอบรม ในกรณีที่ท่านได้ยืนยันการเข้ารับการอบรมและชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้เข้ารับการอบรมทำการบันทึกภาพและเสียงของวิทยากรรวมถึงการเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายผ่าน Social Media
 3. ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำคู่สมรส ผู้ติดตาม หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมต่างๆที่หลักสูตรฯจัด
 4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรฯ และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หลักสูตร WHB จัดได้ครบตามที่กำหนด
 5.  

หลักเกณฑ์การสำเร็จการอบรมและรับวุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง: Certificate of Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) โดยผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ, รับฟังการบรรยาย, ร่วมศึกษาดูงาน, ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 70%
 2. จัดทำเอกสารโครงการวิชาการเป็นกลุ่ม จัดนิทรรศการวิชาการ และนำเสนอโครงการวิชาการกลุ่ม
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะพ้นสถานภาพ เมื่อขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เข้ารับการอบรม หรือ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้พ้นสถานภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือเหตุอื่นใดอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของหลักสูตรฯ