Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)
หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB)

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 กันยายน – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว ความละเอียดสูง (รูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
  3. สำเนาปริญญาบัตรการศึกษาทุกระดับ 1 ชุด
  4. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นลูกจ้าง)
  5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/กรรมการ/หุ้นส่วน กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก