Wellness and Longevity for Entrepreneurs (WLE)

บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด
Siam Health Development Co., Ltd.

บริษัทมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาบริการสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทยและตระหนักในความสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของโลก

BDMS Wellness Clinic

BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Department of Health Service Support
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มีภารกิจในการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ และ ระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข