5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 1”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 102 คน ภายหลังจากการปาฐกถาพิเศษ โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และปัจฉิมกถา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร WHB และกรรมการผู้จัดการ Siam Health Development Co., Ltd. เปิดเผยว่า “Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Siam Health Development Co., Ltd. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness & Healthcare มากขึ้น โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ (Wellness & Healthcare) ในประเทศไทย และผู้ที่สนใจธุรกิจด้านนี้ตระหนักรู้ถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ตลอดจนการได้สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่และสร้างนวัตกรรมรวมกับธุรกิจใหม่ด้านเวลเนส สุขภาพและการแพทย์กับหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ เนื้อหาวิชาการหลักของหลักสูตรมี 5 ชุดความรู้ ได้แก่ 1. Thailand: World Class Destination for Wellness & Healthcare 2. Health is the New Wealth 3. Digital Transformation and the Future of Wellness & Healthcare 4. Silver is the New Black และ5. Medical Industry in Post-Covid-19: New Normal Practice”

WHB ได้เปิดตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 และหยุดดำเนินการไประหว่างวันที่ 9 เมษายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 7 เดือน ก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 สัปดาห์ ผู้เข้าอบรม 102 ท่านที่สำเร็จการอบรมล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายแวดวง ทั้งประธานบริษัท เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัท (มหาชน) ชั้นนำของประเทศ อาทิ กลุ่มบริษัท ดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ อาทิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรฯ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานธุรกิจบริการ Wellness ที่มีความโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ โรงแรมคามาลายา เกาะสมุย และ โครงการ The Forestias by MQDC อีกทั้งยังจัดการศึกษาดูงานที่องค์กรชั้นนำทั้ง อาทิ สำนักงานใหญ่ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฯลฯ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มธุรกิจด้านบริการสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาหลักสูตร WHB คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศุภจี สุธรรมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัด (มหาชน) ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ฯลฯ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทางการบริการสุขภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์อันจะนำไปเสริมสร้างการขับเคลื่อนนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง Wellness และ Medical Hub ของโลกต่อไป

ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากโครงการความร่วมมือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ อาทิ โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะ ให้กับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือ Thailand Partnership for World Health Destination and Global Wellness Hub ระหว่าง 9 องค์กร ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรมสสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สมาคมแพทย์เวชทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 1 ที่ร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อน เสริมสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวของไทย ด้วยการส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ผ่านการสร้างสรรค์ระบบนิเวศธุรกิจบริการสุขภาพ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์และเวลเนสในการสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวคุณภาพดีเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย เป็นต้น