ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการประชุม ครั้ง 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จำนวน 112 ราย ตามประกาศด้านล่างนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการหลักสูตรฯ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2

ลิงค์สำหรับ PDF

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1vg3hCQ-XY8h4XHV7pgeC2SUi-k9UT0Y1/view?usp=sharing

  1. เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1o83T6-wTJ2GVYPH_2qjC0qvBWO6DWf18/view?usp=sharing