พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 1-4 ชั้น 3 JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมกล่าวปฐมกถา พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Prof. Dr. Masamine Jimba, Chair of the Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด และประธานกรรมการหลักสูตรฯ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

พร้อมกันนี้ หลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Future of Thai Healthcare and Wellness Business During and Post Covid-19 crisis: Opportunities and Challenges”  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง Health & Wellness คือ การรักษาสุขภาพให้ดี การอยู่ดีมีสุข การใช้ชีวิตให้มีศักยภาพสูงสุด คือสิ่งที่สำคัญที่สุด และการตั้งเป้าในอนาคตให้ประเทศไทยเป็น ‘ผู้นำการแพทย์จีโนมิกส์’ ของอาเซียนใน 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ ได้เน้นในเรื่องแนวทางการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1. Wellness Hub ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร 2. Medical Service Hub ที่บูรณาการระบบการทำงานเพื่อสร้างสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต่อยอดกับระบบสปาซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ 3. Academic Hub ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ 4. Product Hub เพื่อสร้างความพร้อมให้ไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในประชาคมอาเซียนยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทย และผู้ที่สนใจธุรกิจด้านนี้ตระหนักถึงความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 และเป็นการตอบสนองนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านการให้บริการวิชาการโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 2 จำนวน 119 คน ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 18.30 น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน –  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 1-4 ชั้น 3 JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ