ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ร่วมกิจกรรม “รู้จักเพื่อนใหม่ (Getting Acquainted)” ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดกิจกรรม “รู้จักเพื่อนใหม่ (Getting Acquainted)” ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวถึงแนวทางการทำงานโครงการวิชาการของกลุ่ม (Group Project) และการจัดนิทรรศการวิชาการของหลักสูตรฯ

โดยในช่วงบ่าย หลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชปูถัมภ์ เป็นวิทยากรนำผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็น Top leaders จํานวน 104 ท่าน เข้าอบรมกิจกรรม “รู้จักเพื่อนใหม่ (Getting Acquainted)” กันอย่างแข็งขัน

และในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 หลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน และศิษย์เก่า WHB รุ่นที่ 1 นําการฝึก Qi Gong ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ยังได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรุ่น WHB รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ก่อนที่แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายไปประชุมคณะกรรมการฝ่าย 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 2) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม 3) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 4) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆของหลักสูตรฯ ต่อไป