หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 3

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Amazing Thailand: Health & Wellness” พร้อมกันนี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพครบวงจร” การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดความรู้ (Modules) ที่ 1 คือ Thailand: World Class Destination for Wellness & Healthcare (ประเทศไทย: ศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก) มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและการแพทย์ของไทยในระดับนานาชาติ

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย หลักสูตรฯยังได้จัดกิจกรรมการเสวนา “WHB Connect” ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรธุรกิจด้านเวลเนส และบริการสุขภาพ โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ให้เกียรติมานําเสนอ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณฤทธิชัย ศรีวิจารณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ ชีวาศรม อินเตอร์เนชนั่ แนล เฮลท์ รีสอร์ท และคุณพรชัย ปัทมินทร ประธานบริหารบริษัท ดร.ซี บี ดี จํากัด เป็นต้น