หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) จัดการของอบรมหลักสูตร Session 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดมคชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “การสาธารณสุขไทยภายใต้สถานการณ์ Covid-19” พร้อมด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ “Transformation Management of a World Class Hospital Group” ให้กับผู้เข้าอบรม หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรม “Group Project Dialogue I” (6 กลุ่ม) นําโดยประธานฝ่ายวิชาการ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 และประธานกลุ่ม (ร่วม) 6 กลุ่ม เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิชาการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มจะนำเสนอโครงงานวิชาการและนิทรรศการวิชาการในพิธีมอบวุฒิบัตรการสำเร็จการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นี้