คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CRS) หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา”

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา หรือ Salaya Healthy Life 2022” ขึ้น โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลศาลายา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา ณ โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ภายในงานได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ อาทิ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI), ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เอกซ์เรย์ปอด และมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายา รวมจำนวน 257 คน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งทีมแพทย์ พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ มาประจำ ณ จุดตรวจคัดกรองสุขภาพและเจาะเลือด นอกจากนี้ยังจัดให้มีเวทีให้ความรู้ ฝากครรภ์ เลี้ยงลูกคุณภาพ โดยผู้อบรม WHB รุ่น 2 และเวทีสนทนาแชร์ Success Stories จากผู้อบรม Care Giver ในโครงการ CSR WHB รุ่น 1 อีกด้วยด้วย

และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนตำบลศาลายาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ยังได้มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อระบบหลอดเลือด รวมทั้งประชาชนในชุมชนตำบลศาลายา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคต่างๆ พร้อมกันนี้ คุณณัฐวุฒิ หิรัญพันธุ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮบริดโบวล์ จำกัด และผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 229,000 บาท ให้กับผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ท้ายสุด คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 และผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท) พร้อมทั้งมอบพัดลมขนาด 25 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป