5 ภาคีความร่วมมือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) รุ่นที่ 2”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการอบรม จำนวน 117 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปัจฉิมกถา ณ ห้องประชุมสุขุมวิท โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

หลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Siam Health Development Co., Ltd. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness & Healthcare มากขึ้น โดยมี เป้าประสงค์ให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ (Wellness & Healthcare) ในประเทศไทย และผู้ที่สนใจธุรกิจด้านนี้ตระหนักรู้ถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare ตลอดจนการได้สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่และสร้างนวัตกรรมด้านเวลเนสสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ ซึ่งเปิดการอบรมตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 สัปดาห์

หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 นี้มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 117 ท่านที่ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายแวดวง ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัท (มหาชน) ชั้นนำของ ประเทศ อาทิ บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ต จำกัด บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG Building Materials Co., Ltd. บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด บริษัท ว่องวานิช จำกัด และ Royal Cliff Hotels Group & Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงจาก ภาครัฐ อาทิ อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

ภายในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรฯ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 และนิทรรศการผลงานวิชาการ “Global Destination for Wellness & Healthcare” ตัวอย่างผลงานโครงการวิชาการที่เป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ Thailand Wellness Branding “SABAI Wellcation SABAI Thailand” โดยกลุ่ม Selenium, “Digital Wellness & Healthcare Plug-in” โดยกลุ่ม Chromium, “The Institute of Mindfulness for Wellness” โดยกลุ่ม Iron, “Lady D – Care: Vital Prevention for Women’s Health” โดยกลุ่ม Zinc นอกจากนี้ คณะผู้เข้าอบรมยังได้นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมพิเศษอันเกิดจากความร่วมมือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ อาทิ โครงการกอล์ฟการกุศล เพื่อระดมทุนและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดโครงการมหกรรมสุขภาพดีสู่ชุมชนศาลายาเพื่อประชาชนผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑลและโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลศาลายา นอกจากนี้ยังมีโครงการพร่องแป้ง โครงการระบบติดตามอำนวยความสะดวกหน่วยงาน (Health Team Platform) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives รุ่นที่ 3 เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และเริ่มอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 18.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ และโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ