ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo และ Huawei Technologies (Thailand) โดยคณะกรรมการหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3 ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3 จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives: WHB) รุ่นที่ 3 จำนวน 120 ราย ตามประกาศด้านล่างนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ด้วย