คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For Executives (WHB) รุ่นที่ 2 จัดโครงการ “กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ หลักสูตร WHB รุ่นที่ 2 จัดโครงการ การแข่งขัน“กอลฟ์การกุศล” ณ สนาม Siam Country Club อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ และเพื่อระดมทุนและนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดโครงการมหกรรมสุขภาพดีสู่ชุมชนศาลายาเพื่อประชาชนผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โรงพยาบาลพุทธมณฑลและโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลศาลายา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้เงินรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าว จะนำไปใช้ในการจัดประชุมวิชาการของหลักสูตรฯ และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

การแข่งขันกอลฟ์การกุศลในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล จำนวน 142 คน และ ประเภททีมจำนวน 41 ทีม

สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคล (คะแนน 36 System + Stableford)

 • รางวัล Overall Low Gross ได่แก่ คุณชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล
 • รางวัล Overall Low Net 1 ได้แก่ คุณพรประเสริฐ กาญจนจารี
 • รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล (สุภาพสตรี) ได้แก่ คุณเอมอร แพงโสม
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคล (สุภาพสตรี) ได้แก่ คุณนวลหง เส็งเมือง
 • รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล A ได้แก่ คุณวินไธย ดุษฎีสุรพจน์
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคล A ได้แก่ คุณขวัญใจ วันนิตย์
 • รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล Bได้แก่ คุณภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคล B ได้แก่ คุณอรรถพนธ์ เมธีธรรมรัศม์
 • รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล C ได้แก่ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคล C ได้แก่ นายแพทย์บุญแสง วุฒิพันธ์
 • รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล D ได้แก่ คุณสมนึก บำรุงสาลี
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคล D ได้แก่ นาวาเอกชัชวาล ชาติไทย

สรุปผลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลชนะเลิศประเภททีมได้แก่ ทีมดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี
 • รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ ทีม STT